ارضا شدن همزمان زن و مرد

ارضا شدن همزمان زن و مرد در رابطه چگونه امکان پذیر است؟

در مقاله های قبلی کلینیک سکستراپی دکتر نجات به این مسئله اشاره کرده ایم که ارضا شدن همزمان زن و مرد یا ارگاسم یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه جنسی می باشد. از آن مهم تر ارگاسم هم زمان مرد و زن می باشد. سوالی برای بیشتر دوستان در این مورد پیش آمده است، …

ارضا شدن همزمان زن و مرد در رابطه چگونه امکان پذیر است؟ ادامۀ مطلب »