دوران عقد و نامزدی

در دوران عقد و نامزدی چگونه رفتار کنیم؟

زوج های بسیاری هستند که در ابتدای زندگی مشترک خود و در دوران نامزدی و عقد به مرکز ما جهت مشاوره مراجعه می کنند و از ما این پرسش را دارند که در دوران عقد و نامزدی چگونه رفتار کنیم؟ که بتوانیم در زندگی مشترک خود موفق باشیم؟! باورهای غلط در دوران نامزدی چه باورهایی …

در دوران عقد و نامزدی چگونه رفتار کنیم؟ ادامۀ مطلب »