نبایدهای مراسم خواستگاری

در جلسه خواستگاری چه مسائلی را بیان نکنیم؟

در مقالات قبلی برایتان شرح دادیم که در مراسم خواستگاری باید چه نکات و موادری را عنوان کنید که به شناخت بیشتر دو خانواده کمک کند. در این مقاله می خواهیم به این مسئله بپردازیم که در جلسه خواستگاری چه مسائلی را بیان نکنیم؟ این دو مورد نقطه مقابل یکدیگر می باشند که به شناخت …

در جلسه خواستگاری چه مسائلی را بیان نکنیم؟ ادامۀ مطلب »