ارگاسم چندگانه (MULTIPLE ORGASM) چیست؟

ارگاسم چندگانه (MULTIPLE ORGASM) چیست؟

ارضای چندگانه چیست و چگونه حاصل می شود؟ معمولا همه مردان توانایی چندین بار به ارگاسم رسیدن را در طول رابطه جنسی نیز دارند. به عبارتی می گویند که این افراد ارضای چندگانه نیز داشته باشند. اگر کمی دقت داشته کرده باشید خواهید دید برای آقایان تنها انزال اهمیت دارد. زمانی که یک مرد ارضای …

ارگاسم چندگانه (MULTIPLE ORGASM) چیست؟ ادامۀ مطلب »